Soriška Planina

Credits

Produced by Tine Škrbec & Aliash Tepina

Directed by Aliash Tepina & Andro Kajzer

Filmed by Andro Kajzer

Extra footage Miha Kačič

Edit Andro Kajzer

Graphics animation Matej Vidmar